Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Informacja o wykonaniu i odbiorze przyłączy ( wodociągowych i kanalizacyjnych ) dla właścicieli nieruchomości

Środa, 13 października 2021
Informacja o wykonaniu i odbiorze przyłączy ( wodociągowych i kanalizacyjnych ) dla właścicieli nieruchomości
Informacja o wykonaniu i odbiorze przyłączy kanalizacyjnych dla właścicieli posesji objętych realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X"

1.  Właściciel nieruchomości budowę przyłącza kanalizacyjnego wykona zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
2.  Przed rozpoczęciem wykonywania przyłącza kanalizacyjnego Właściciel nieruchomości podpisuje w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach umowę o przyłączenie.
3.  W celu spisania umowy o przyłączenie należy złożyć w ZWiK w Wilamowicach komplet niezbędnych dokumentów, tj.:
a)  wniosek o zawarcie umowy (druk wniosku dostępny na stronie ZWiK w Wilamowicach: zwik.wilamowice.pl),
b)  plan sytuacyjny projektowanego przyłącza ( otrzymany w materiałach z Urzędu Gminy Kozy )*
     *w przypadku zmiany przebiegu przyłącza, lokalizacji studzienki w stosunku do przekazanego przez Gminę Kozy, należy przedstawić zaktualizowany plan sytuacyjny i uzyskać akceptację ZWiK Wilamowice.
c) oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia wykonania geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego i wykonaniu geodezji powykonawczej przyłącza w terminie 3 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Umowa o przyłączenie sporządzana jest w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu w/w dokumentów - w przeciwnym przypadku Wnioskodawca zobligowany będzie do uzupełnienia brakujących dokumentów. W ZWiK w Wilamowicach przygotowana zostanie także umowa na odbiór ścieków z nieruchomości.

4.  Po podpisaniu umowy o przyłączenie Właściciel nieruchomości/Wykonawca robót ustala z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2A (tel. 845 71-71 w godz. od 7:00 do 15:00 ) termin odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (minimum na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru).
5.  Odbiór przyłącza kanalizacyjnego odbywa się tylko w otwartym wykopie. Odbiory przyłączy kanalizacyjnych odbywają się tylko w czasie pracy ZWiK w Wilamowicach, tj. poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00.
6.  Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego przez upoważnionego pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

W świetle powyższego informujemy, że nie będą tolerowane sytuacje, gdy:
-  przyłącze kanalizacyjne wykonane jest bez podpisanej umowy przyłączeniowej,
-  przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane, zakopane I włączone samowolnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej bez powiadomienia i odbioru dokonanego przez ZWiK w Wilamowicach.

W takich sytuacjach nie zostanie spisany protokół odbiorą końcowego przyłącza, a włączone niezgodnie z prawem do kanalizacji sanitarnej przyłącze kanalizacyjne zostanie odcięte na koszt Inwestora ( Właściciela nieruchomości).

Odpowiedzialność m wykonane niezgodne z prawem czynności ponosi zarówno Inwestor jak i Wykonawca.

Aby uniknąć takich sytuacji przestrzegamy Inwestorów ( Właścicieli nieruchomości ) przed zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia jeszcze przed dokonaniem przez ZWiK w Wilamowicach odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnej i spisaniem protokołu odbioru końcowego.

NALEŻY Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLIĆ, IŻ ZWIK W WILAMOWICACH NIE PROWADZI ŻADNEJ LISTY WYKONAWCÓW ( PODWYKONAWCÓW ) UPOWAŻNIONYCH ( SUGEROWANYCH ) DO WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH.

EWENTUALNE STWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK OSOBY, CZY TEŻ PODMIOTU, JAKOBY BYŁ ON UPOWAŻNIONY PRZEZ ZWIK W WILAMOWICACH DO WYKONYWANIA TAKICH PRZYŁĄCZY JEST ZWYKŁYM KŁAMSTWEM.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 złotych