Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Opis projektu

 Tytuł projektu:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”  

Cel projektu:
Zasadniczym i nadrzędnym celem realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” jest: zwiększenie obecnej liczby ludności, korzystającej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego możliwość bezpiecznego odprowadzania ogółu ścieków, powstających na terenie Gminy Kozy do właściwej, przewidzianej dla nich oczyszczalni, celem ich oczyszczenia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, umożliwiającej przyłączenie do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków komunalnych nowych użytkowników. Realizacja tego zadania umożliwi podwyższenie stopnia, w jakim skanalizowana jest obecnie Gmina Kozy, a tym samym wypełnienie krajowych zobowiązań akcesyjnych, w zakresie gospodarki ściekowej. Rezultatem zrealizowanego przez Gminę projektu będzie efektywna ochrona środowiska naturalnego Kóz (przede wszystkim gleby oraz wód – powierzchniowych i podziemnych) przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie walorów przyrodniczych tego terenu.  

Zakres rzeczowy projektu: 

                                                                  MAPA - OBSZAR PROJEKTU

Cały obszar projektu został podzielony na cztery zadania budowlane tj.:

Zadanie nr 2  
Zadanie nr 3 
Zadanie nr 4 
Zadanie nr 5 
                                                           
Zadanie nr 2  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, w rejonie Kolektora Czerwonka – od granicy Gminy do torów PKP oraz w rejonie ulicy Dolnej”  
Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, do której podłączone zostaną budynki, zlokalizowane przy ulicach: Dolnej, Rzecznej, Wieżowej, Polnej, Sójki, Sowy, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, Czystej, Świerkowej, Orzechowej, Modrzewiowej, Klonowej, Dębowej oraz wzdłuż ul. Kęckiej i wzdłuż potoku Czerwonka.
Planowany termin realizacji 19.05.2021 r.

                                                                  MAPA
- ZADANIE 2

Zadanie nr 3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”  
Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym, obejmującej teren pomiędzy linią PKP, a drogą krajową 52 w rejonie ulic: Mostowej, Chmielowa, Krzemowej, Sadowej, św. Walentego, Agrestowej, wzdłuż ul. Bielskiej, Bratków, Malowanej.
Planowany termin realizacji 31.05.2021 r.   

Zadanie nr 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”  
Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym, obejmującej teren od drogi krajowej nr 52 do lasu, przy południowej granicy gminy w rejonie ulic: Spacerowej, Wypoczynkowej, Południowej, Agawy, Pięknej, wzdłuż ul. Bielskiej, Złotej, Stromej, Brzeziny, Ptasiej, Rolnej, Marzeń.
Planowany termin realizacji 25.02.2022 r.
   
Zadanie nr 5 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór
Zadanie to obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, obejmującej teren od drogi krajowej nr 52 do rejonu ul. Wapiennej w rejonie ulic: ul. Bielskiej, Złotej, Srebrnej, Złocieni, Białej, Wapiennej.
Planowany termin realizacji 15.12.2021 r.

                                                                 MAPA - ZADANIE 3, 4, 5

Wskaźniki realizacji projektu:
·        
  • długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 32,31 km     
  • wybudowanie  pompowni ścieków – 3 szt. 
  • podłączenie budynków - 800        
  • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 2924 osoby.   

Harmonogram realizacji projektu: ·        
  • Termin rozpoczęcia projektu (podpisanie umowy): 11 lipiec 2018 r. ·         
  • Termin zakończenia projektu: 2022 r. ·         
  • Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 2023 r.   

Źródła finansowania projektu:

Projekt dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

 Umowa nr POIS.02.03.00-00-0119/17  podpisana w dniu 11 lipca 2018 r.  

     Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 
     Beneficjent: Gmina Kozy
 
     Koszt całkowity projektu: 48 950 687,75 zł   
     Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 24 862 414,44 zł  

 Aneks nr POIS.02.03.00-00-0119/17-02 z dnia 05.10.2020 r. do umowy nr POIS.02.03.00-00-0119/17

     Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
  
     Beneficjent: Gmina Kozy
  
     Koszt całkowity projektu: 30 624 762,91 zł   
     Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 15 433 596,67 zł  

Aneks nr POIS.02.03.00-00-0119/17-03 z dnia 30.06.2022 r. do umowy nr POIS.02.03.00-00-0119/17
 
     Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
  

     Beneficjent: Gmina Kozy

    Koszt całkowity projektu: 30 086 346,56 zł  
    Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 15 172 588,71 zł