Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Ogólne warunki wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji objętych realizacją projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”

1. Wykonanie i włączenie przyłączy kanalizacyjnych może nastąpić po wybudowaniu przez Gminę Kozy sieci kanalizacji sanitarnej i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 
2. Właściciel nieruchomości budowę przyłącza kanalizacyjnego wykona zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
3. Właściciel nieruchomości budowę przyłącza kanalizacyjnego zleci uprawnionemu wykonawcy, zaś w przypadku wykonywania przyłącza systemem gospodarczym bezwzględnie wykona prace pod nadzorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.  
4. Przed rozpoczęciem wykonywania przyłącza kanalizacyjnego Właściciel nieruchomości podpisuje w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach umowę o przyłączenie.
5. W celu spisania umowy o przyłączenie należy złożyć w ZWiK w Wilamowicach komplet niezbędnych dokumentów, tj.:
a) wniosek o zawarcie umowy ( druk wniosku dostępny na stronie ZWiK w Wilamowicach: zwik.wilamowice.pl ),
b) plan sytuacyjny projektowanego przyłącza ( otrzymany w materiałach z Urzędu Gminy Kozy ) *w przypadku zmiany przebiegu przyłącza, lokalizacji studzienki w stosunku do przekazanego przez Gminę Kozy, należy przedstawić zaktualizowany plan sytuacyjny i uzyskać akceptację  ZWiK Wilamowice.
    c) oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia wykonania geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego i wykonaniu geodezji powykonawczej przyłącza w terminie 3 miesięcy od daty odbioru końcowego. Umowa o przyłączenie
sporządzana jest w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu w/w dokumentów - w przeciwnym przypadku Wnioskodawca zobligowany będzie do uzupełnienia brakujących dokumentów. W ZWiK w Wilamowicach przygotowana zostanie także umowa na odbiór ścieków z nieruchomości.
6. Po podpisaniu umowy o przyłączenie Właściciel nieruchomości/Wykonawca robót ustala z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2A ( tel. 845 71-71 w godz. od 700 do 1500  ) termin odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego ( minimum na 2 dni  robocze przed planowanym terminem odbioru ). Odbiór przyłącza kanalizacyjnego odbywa się tylko w otwartym wykopie. Odbiory przyłączy kanalizacyjnych odbywają się tylko w czasie pracy ZWiK w Wilamowicach, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500.
7. Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego przez upoważnionego pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
8. Po stronie Właściciela nieruchomości jest wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przez uprawnionego geodetę).

Ogólne zasady wykonania przyłączy:
a) przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur litych PCV Ø 160 ( posiadających jednocześnie sztywność obwodową jak i liniową SN8 ) z zastosowaniem wymaganej podsypki i obsybki piaskowej; do budowy przyłączy nie dopuszcza się stosowania rur o karbowanej ściance zewnętrznej wykonanych  z polipropylenu (PP).
b) kanalizowanie piwnic oraz innych pomieszczeń, których podłoga usytuowana jest poniżej rzędnej włazu studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym wymaga osobnych uzgodnień z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach (konieczne jest montowanie urządzeń przeciw zalewowych na instalacji wewnętrznej – urządzenia te montowane są na koszt Inwestora ),
c) piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
d) kategorycznie zabrania się odprowadzania jakichkolwiek wód deszczowych (opadowych) z dachów, powierzchni utwardzonych oraz drenażu do sieci kanalizacji sanitarnej,
e) wszelkie koszty wykonania przyłącza kanalizacyjnego ponosi Inwestor,
f)  na przyłączu kanalizacyjnym należy bezwzględnie zastosować studzienki rewizyjne na załamaniach trasy przyłącza powyżej 30°,
g) studzienki rewizyjne na przyłączu kanalizacyjnym muszą bezwzględnie mieć żeliwne (szczelne) pokrywy. Jeżeli studnia rewizyjna będzie posadowiona w terenie zielonym należy zabudować właz żeliwny klasy B-125kH. W przeciwnym wypadku należy zabudować właz żeliwny typu ciężkiego D=400kN.
h) w przypadku konieczności włączenia bezpośrednio przyłącza kanalizacyjnego do studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanale głównym, włączenia dokonują pracownicy ZWiK w Wilamowicach.  i)  przyłącze kanalizacyjne należy wykonywać na podstawie wydanych warunków technicznych i przesłanych materiałów. Przy wykonywaniu przyłącza kanalizacyjnego należy zachować minimalne odległości w rzucie poziomym/pionowym od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Za wynikłe w trakcie wykonywania przyłącza kanalizacyjnego szkody, wady, awarie Gmina Kozy oraz ZWiK Wilamowice nie ponosi odpowiedzialności.